Το έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του στερεού φλοιού της γης στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά (30-50 εκατοστά). Η ανάπτυξη των φυτών στο έδαφος, δηλαδή η γονιμότητα και η αναπαραγωγικότητα του εδάφους, εξαρτάται από το είδος του εδάφους (αργιλώδες, αμμώδες, χουμώδες, μικτό), την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά του.

Η χημική ανάλυση των εδαφών παρέχει πληροφορίες για το είδος του εδάφους, την υγρασία  και τα θρεπτικά συστατικά του, ενώ οι ποσότητες των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων που το φυτό προσέλαβε από το έδαφος παρέχονται με την χημική ανάλυση των φύλλων (φυλλοδιαγνωστική). Οι χημικές αυτέ αναλύσεις (εδάφους και φύλλων) αποσκοπούν στην ενημέρωση του καλλιεργητή ώστε:

✓  να γνωρίζει την καταλληλότητα του εδάφους για την καλλιέργεια που επιθυμεί να καλλιεργήσει

✓  να επιτύχει ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγής

✓  να πραγματοποιήσει την κατάλληλη λίπανση ανάλογα με το είδος

✓  να αποφεύγει την άσκοπη χρήση λιπασμάτων, καθώς η χρήση τους αυξάνει το κόστος παραγωγής

Στο εργαστήριο Σύγχρονη Αναλυτική, ενδεικτικά πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις εδάφους και φύλλων:

Με την παράδοση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα είτε καλλιέργειας είτε λίπανσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την δειγματοληψία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.