Τα Φυτοφάρμακα ή γεωργικά φάρμακα είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση γενικά των εχθρών των φυτών. Η χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων και κυρίως αυτών που είναι ιδιαίτερα δραστικά πρέπει να γίνεται με σύνεση και στις μικρότερες δυνατές δόσεις και αυτό όχι μόνο γιατί ορισμένα από αυτά είναι τοξικά σε μεγαλύτερες δόσεις και για τα ίδια τα φυτά, αλλά και για τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Τα Γεωργικά φάρμακα υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών:

✓  Εντομοκτόνα, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των εντόμων παρασίτων.

✓  Μυκητοκτόνα, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των μυκήτων παρασίτων.

✓  Ειδικά Παρασιτοκτόνα, για την καταπολέμηση άλλων ζωικών παρασίτων, είτε επιβλαβών ζώων π.χ. αρουραίων, ποντικών κ.α.

✓  Ζιζανιοκτόνα με τα οποία καταστρέφονται τα περισσότερα επιβλαβή ζιζάνια στις καλλιέργειες (άγρια χόρτα), ενώ δεν καταστρέφονται τα σιτηρά, οι κορμοί των δένδρων κτλ.

Τα γεωργικά φάρμακα χρησιμοποιούνται κατά ποικίλους τρόπους, είτε πάνω στους σπόρους, είτε πάνω στα φύλλα που αναπτύσσονται, είτε πάνω στο έδαφος που όπου καλλιεργούνται αυτά, είτε και στους χώρους εναπόθεσης ορισμένων προϊόντων.

Όλοι οι προσδιορισμοί στηρίζονται σε επίσημες μεθόδους, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό αέριας και υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών (GC-MS/MS, LC-MS/MS).

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται αναλύσεις για:

 Δραστικές ουσίες (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα)
✓  Πολικά φυτοφάρμακα (glyphospate, ethephon, phosphonic acid, diquat & paraquat, chlormequat & mepiquat)
  Διθειοκαρβαμιδικά
 Σύγχρονα βιοκτόνα (BAC, DDAC, Chlorate, Perchlorates)

Προσφέρουμε
✓  Ταχύτητα
  Αξιοπιστία
  Εμπειρία
 Ευελιξία στις απαιτήσεις του πελάτη