Εκτός από τα χρήσιμα στον οργανισμό μας μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υπάρχουν και κάποια βαρέα μέταλλα που είναι δυνητικά τοξικά και έχουν νομοθετημένα επιτρεπτά όρια στα τρόφιμα.

Αυτά είναι:

Στη Σύγχρονη Αναλυτική πραγματοποιούμε την ανίχνευση βαρέων μετάλλων με ICP-MS.

Οι προσδιορισμοί μετάλλων με ICP-MS είναι σχετικά νέα αναλυτική τεχνική, που σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους (AAS, ICP-OES) προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α. Πολυστοιχειακή ανάλυση για όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα (εκτός από τα αλογόνα και τα αέρια)

β. Ιδιαίτερα χαμηλά όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (στα περισσότερα μέταλλα, το όριο ανίχνευσης είναι από 2 έως 50 ng/l)

γ. Μεγαλύτερη ταχύτητα ανάλυσης και καλύτερη ορθότητα αποτελέσματος.