Οι γενετικώς τροποποιημένες πρώτες ύλες αλλά και τα τρόφιμα αυτών, υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς καθώς θα πρέπει να πληρούν ορισμένες νομοθετικές απαιτήσεις. Οι εισαγωγείς και οι πωλητές υποχρεούνται να επισημάνουν τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMO).

Σπόροι, ζωοτροφές και άλευρα αποτελούν προϊόντα ζωτικής σημασίας για τους παραγωγούς που επιθυμούν να ελέγξουν την εμπορευσιμότητα, να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις επισήμανσης και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 και (ΕΚ) αριθ. 619/2011 της ΕΕ. Στη Σύγχρονη Αναλυτική πραγματοποιούμε μοριακές αναλύσεις PCR και RT-PCR σε διάφορα είδη τροφίμων.