Τα καύσιμα είναι ουσίες που όταν ενώνονται με οξυγόνο παράγουν θερμότητα και έχουν χρήση είτε βιομηχανική είτε οικιακή. Τα καύσιμα ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται χωρίζονται σε:

✓  Στερεά καύσιμα: ξύλο, ξυλοκάρβουνο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, κωκ κ.α.

✓  Υγρά καύσιμα: το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο ντήζελ, το βαρύ πετρέλαιο ή μαζούτ, το πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, το οινόπνευμα, η βενζίνη κ.α.

✓  Αέρια καύσιμα: προπάνιο, βουτάνιο, αέριο λιθανθράκων, φυσικό αέριο κ.α.

Οι συνηθέστερες φυσικοχημικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται ανάλογα με το είδος του καυσίμου συνοψίζονται είναι οι εξής στον πίνακα που ακολουθεί: