Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένη πείρα στις εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO) με εκτεταμένο πελατολόγιο από εργαστήρια σε διάφορες πόλεις της επικρατείας. Αναλαμβάνονται περιπτώσεις εργαστηρίων που επιθυμούνε να λειτουργήσουν και να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο ISO17025.

Ακόμη παρέχονται και άλλες υπηρεσίες όπως είναι:

✓  Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC κ.α.

  Ταξινόμηση και επισήμανση χημικών και επικίνδυνων αποβλήτων

  Υπηρεσίες σχετικές με τον κανονισμό REACH

  Χημικές μελέτες

  Παράσταση Χημικού-Εκπροσώπου Εταιρίας, στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Κ.Χ.) και στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.)

  Παράσταση στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο

  Παράσταση σε κατ’ έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους

  Παράσταση σε κατ’ έφεση εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

  Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και την ασφάλεια στην την κυκλοφορία των τροφίμων, στο περιβάλλον, στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και των επικινδύνων ουσιών κλπ.

  Υπηρεσία Καταχώρησης προϊόντων στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Κ.Χ.)

 Υπηρεσία Καταχώρησης προϊόντων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

✓  Υπηρεσίες Σήμανσης Τροφίμων (Δημιουργία Ετικέτας)

  Χημικές Μελέτες και Γνωμοδοσίες

  Περιβαλλοντικές Μελέτες και Γνωμοδοσίες (Μ.Π.Ε.-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

✓  Υπηρεσίες Διαδικασίας Αδειοδότησης Γεωτρήσεων