Η Σύγχρονη Αναλυτική είναι διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.

Το εργαστήριο έχει θέσει ως στόχο να εφαρμόζει διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που χρειάζονται για να:

  • αποδεικνύει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του με τα διεθνή πρότυπα.
  • εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με το πρότυπο,
  • βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Η διαπίστευση κατά το πρότυπο 17025 πιστοποιεί την κουλτούρα ποιότητας η οποία χαρακτηρίζει κάθε διαπιστευμένο εργαστήριο. Η πολιτική ποιότητας της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  βρίσκεται εδώ.  Το πεδίο διαπίστευσης για το οποίο το εργαστήριο μας είναι διαπιστευμένο φαίνεται εδώ.

Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Επίσης το εργαστήριό μας είναι διαπιστευμένο κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 14001:2015.

Επιπλέον το εργαστήριο συμμετέχει πολλές φορές ετησίως σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων και δοκιμών ικανότητας στα οποία ανταποκρίνεται με επιτυχία τεκμηριώνοντας την αξιοπιστία των μετρήσεων του.

pistopoitiko

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 848-3